Trang chủ » Du lịch nước ngoài » Du lịch Dubai »

Du lịch Dubai

23,900,000đ

Thời gian:
6 Ngày 5 đêm
Khởi hành

T11/2019: 07,17,25,30:   23,900K

T12/2019: 07,14:             23,900K

T01/2020: 25, 26, 27:      31,900K

T02/2020: 15, 19, 22:      23,900K

T03/2020: 04, 10, 18:      23,900K

T04/2020:01, 15, 18, 19: 23,900K

Số chỗ:

35

23,500,000đ

Thời gian:
6 Ngày 5 đêm
Khởi hành

T11/2019: 07,17,25,30:  23,900K

T12/2019: 07,14:            23,900K

T01/2020: 25, 26, 27:     31,900K

T02/2020: 15, 19, 22:     23,900K

T03/2020: 04, 10, 18:      23,900K

T04/2020:01, 15, 18, 19: 23,900K

Số chỗ:

12

23,900,000đ

Thời gian:
6 Ngày 5 đêm
Khởi hành

T11/2019: 07,17,25,30:  23,900K

T12/2019: 07,14:            23,900K

T01/2020: 25, 26, 27:     31,900K

T02/2020: 15, 19, 22:     23,900K

T03/2020: 04, 10, 18:      23,900K

T04/2020:01, 15, 18, 19: 23,900K

Số chỗ:

0